Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne.    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję:


ADMINISTRATOR: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKMARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: ul. Biskupicka 28, 05-840 Brwinów, wpisana w KRS pod numerem 0000923703 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie, REGON: 520021420, NIP: 5342643560; wysokość kapitału zakładowego: 10 000 zł, e-mail: alicja.akmars@gmail.com . Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail lub pocztą tradycyjną na ww. adres.


CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:
A) udzielaniem korepetycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO:
– realizacja prawnie uzasadnionego interesu Pana/Pani/dziecka związanego z edukacją pozaszkolną poprzez obsługę zapytań i wniosków składanych w formie papierowej, telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.alicjakorepetycja.pl/ 

– przygotowanie oferty, 

– realizacja ww. usług na podstawie zawartej umowy,

– kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem ww. usług;

B) kontaktowaniem się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczeniem korepetycji przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, Messenger, itp;

C) wysyłki newslettera, w tym informacji o odpłatnych i nieodpłatnych produktach i usługach, nowych wpisach na blogu;

D) wykonywaniem obowiązków podatkowych administratora związanych z realizacją usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ODBIORCY: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest właściwa administracja skarbowa oraz podmioty, które świadczą pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz dostawcy usług i systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, udostępniającym usługę wysyłki newslettera, usługę wystawiania faktur i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy z Panią/Panem czy przesyłanych zapytań (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH:

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). 

W sytuacji, gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą zostać przekazane:

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

PRZECHOWYWANIE DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze świadczonych usług oraz wykonania obowiązku utrzymywania dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem.
 

UPRAWNIENIA: W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) dostępu do treści danych,

b) do sprostowania danych,

c) do usunięcia danych,

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu,

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/ ) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

PODANIE DANYCH: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług związanych z udzielaniem korepetycji.
 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE:  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 

Polityka cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
     

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Alicja Kulpita-Saganek zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie https://www.facebook.com/help/268680253165747.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.